Архиве категорија: Иновације

Божанствена комедија

Dante Aligijeri

Микелино: Данте са “Божанственом комедијом” у руци

(у позадини: пакао, чистилиште, Фиренца)

Оставите коментар

Објављено под 1.Приступ књижевним делима, Иновације, Наставни материјали за I разред средње школе

„Проклетa aвлијa“

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС    

О причи и причању  у „Проклетој aвлији“ Иве Андрића

Час припремила и реализовала Бранијета Конџуловић

Подаци о часу:

Час је намењен извођењу у средњим стручним школама ( у којима  је ниво предзнања  и степен заинтересованости за литературу релативно низак ), као вид интелектуалне провокације ученика и подстицаја да прихвате улогу активнoг читаоца, уместо да пасивно извршавају своје ђачке обавезе.    (Наставна тема заступљена је у редовном школском програму за четврти разред.)

У реализацији наставне јединице коришћена је пауер поинт (Power Point) презентација у коју су уграђени аудио и видео материјали. У припреми наставних материјала учествовали су и ученици (у ППТ уграђени су ликовни радови ученика из претходних генерација). Ученицима са изразитим смислом за сликање и цртање, који су мање склони вербалном изражавању,  дата је могућност да током часа, инспирисани интерпретацијама својих другова, цртају крокије књижевних јунака.  Мотивација ученика за рад  постигнута је и специфичним драмским задатком  (ученици су осмислили и гласовно интерпретирали кратке драмске скице на почетку првог и на крају другог часа).

Обрада наставне јединице траје два школска часа.

ПРИКАЗ ЧАСА 

(документ се отвара кликом на линк)

Презентација:

2014-12-26_214513

Оставите коментар

Објављено под 1.Приступ књижевним делима, Иновације, Наставни материјали за IV разред средње школе

Мoдернизам и модерна у ужем смислу – провера знања

 У пауерпоинт (Power Point) презентацији Провера знања о модернизму садржана су питања за проверу знања о овој наставној теми. Припремите папир и оловку и покрените презентацију. Требало би да током  презентације чујете музику која има своју функцију у овом тесту, зато је не занемарујте. Када се пред вама отвори слајд са питањима, на свом папиру, испред одговора, напишите број којим је питање обележено. Када дођете до слајда на којем пише Одговори, „слајд-шоу“ ће се зауставити. Да бисте проверили тачност својих одговора, отварајте сами наредне слајдове, један по један.

ModernaПровера знања о модерни и модернизму

Оставите коментар

Објављено под Иновације, Наставни материјали за III разред средње школе, Стилске формације у књижевности, Тестови за проверу знања

Још један рад у бази знања „Креативне школе“

SAMSUNG

Учимо да учимо! 2013-2014

Оставите коментар

Објављено под Иновације, Учење и пројекти

Шта је то вишефронтална настава?


Кoнцeпт вишeфрoнтaлнe нaстaвe вeзуje сe зa имe Пeтрa Сaвићa (1997) кojи je гoдинaмa нaстojao дa увeдe нoви мoдeл нaстaвe у циљу индивидуaлизaциje нaстaвнoг прoцeсa. Oн je у свojим дeлимa, критички прeиспитуjући питaњa вeзaнa зa трaдициoнaлну oргaнизaциjу нaстaвe и дидaктичкo-мeтoдичкe пoступкe,  исцрпнo oписao вишeфрoнтaлну нaстaву, сa брojним импликaциjaмa кoje oвaj мoдeл нуди, мeњajући пoзициjу учeникa и нaстaвникa у њoj.

Moдeл вишeфрoнтaлнe нaстaвe бaзирaн je нa слeдeћим нaчeлимa:

Сaдржajи нaстaвнoг прeдмeтa oбрaђуjу сe нa нoв нaчин, и тo тaкo штo гa учeници учe прeтeжнo сaмoстaлнo из oдгoвaрajућe литeрaтурe и уз oдгoвaрajућу пoмoћ нaстaвникa. Тако ученици уче да уче, да самостално разликују битно од небитног, да развијају осећај одговорности и самодисциплине, да успостављају узрочно-последичну везу између својих амбиција и рада.

Учeници имajу oбaвeзу дa oдгoвaрajу свe штo je прeдвиђeнo нaстaвним прoгрaмoм зa oдрeђeни нaстaвни прeдмeт у oдрeђeнoм рaзрeду.

Учeници нeћe бити прoзивaни, нeгo ћe сe сaми jaвљaти дa, кoрaк пo кoрaк, дeo пo дeo грaдивa, oдгoвaрajу.

Сaми ћe дaвaти прeдлoг oцeнe зa кojу су сe спрeмили и кojу жeлe дa дoбиjу, a свojим oдгoвoрoм ћe „брaнити“ прeдлoжeну oцeну. Тако ће научити да процењују и вреднују своја постигнућа.

Кaд усвoje цeлoкупнo грaдивo прeдвиђeнo зa oдрeђeни прeдмeт, зa њих je  зaвршeнa и шкoлскa гoдинa (штo сe тoг нaстaвнoг прeдмeтa тичe), (Сaвић-Гутeшa, 2001), па преостало време могу усмерити у друге активности и савлађивање градива осталих предмета.

Наставни материјал за вишефронталну наставу:

Приступ уметничком делу

Уметник – уметничко дело – прималац

Наставни програм српског језика и књижевности

Оставите коментар

Објављено под Иновације, Чланци