Архиве категорија: Наставни материјали за I разред средње школе

КЊИЖЕВНОСТ КАО УМЕТНОСТ

Мада приказује објективну стварност у својим делима (било да је реч о свету који га окружује или који га испуњава), књижевник у ствари износи свој лични доживљај те стварности, и изражава свој однос према њој. Тај стварни свет (сваки предмет, појава и детаљ преузети из стварности и унети у дело), писац прожима својом  маштом, осећањем и мислима, дајући тако свом делу субјективни карактер, стварајући неки нови, уметнички и непоновљив свет. Иако је у основи истинит, тај новостворени, уметнички свет се сада јавља као нешто више и сложеније јер је обогаћен неочекиваним сликама, асоцијацијама и скривеним значењима. Та значења одгонетају читаоци (свако на свој начин) посредством уметничког доживљаја.

Језик у уметничком тексту задржава своје основно  значење, али добија и друга, пренесена, неочекивана – метафорична значења и тако постаје много богатији и изражајнији. Свако вредно књижевно дело је вишезначно и може се ишчитавати на више нивоа (свако ново читање може нам открити нова скривена значења). Језик уметничке књижевности је пун стилских фигура, милозвучан, језгровит, слојевит и зато је богат и леп. Лепота језика и вишезначност дела постижу се посебним избором речи и њиховим комбиновањем у конструкције које су неочекиване и изненађујуће. Склад и лепоту дела, осим богатства значења, одређује и звучни слој речи и њихова ритмичка организација (нарочито у лирици).

Поменута својства и вредности књижевности као уметности можемо откривати и у сасвим кратким песничким формама. Пример за то је веома сугестивна, сликовита и садржајна песничка минијатура Добрише Цесарића: мисаона (рефлексивна)  и описна (дескриптивна) песма „Слап“.

                    Слап

 Тече и тече, тече један слап;images

Шта у њему значи моја мала кап?

Гле, једна дуга у води се ствара,

И сја и дршће у хиљаду шара.

 

Тај сан у слапу да би мого сјати,

И моја капља помаже га ткати.

Упутства за самостално истраживање:

 -Пажљиво прочитај песму и потруди се да створиш слику у својој машти.

(Вероватно замишљаш раскошни водопад обасјан сунцем чији зраци у њему стварају дугу. Дуга подрхтава у ваздуху и непрекидно се мења, као да и сама тече, неухватљива у својој лепоти и непоновљивости.)

-Покушај, на основу првог утиска, да одредиш којој лирској врсти припада песма „Слап“.

Ако повежеш назив песме са сликом коју је песник помоћу речи створио у твом уму, сигурно ћеш закључити да је реч о описној (дескриптивној) песми. Али…

Постоје стихови који уносе сасвим другачије, неочекивано значење у ову слику. Пронађи их и покушај да објасниш њихов смисао. На тај начин, песма ће постати мисаона (рефлексивна), јер, као што видиш, песник размишља, пита се и покушава да нађе неке одговоре.

-Шта нам песник сугерише понављањем глагола тећи и употребом везника и у првом стиху?

-Има ли почетак и крај тај ток?

-На основу чега уметник доводи себе у везу са слапом?

-Ако је у том слапу садржана и песникова мала кап шта онда слап заправо представља?

-На који начин песник оцењује свој значај успостављајући однос између своје мале капи и слапа?

Какве га сумње муче?

Ако на тај начин говори о свима нама, шта у први мах закључује?

-Ипак, угледавши дугу, песник мења свој став. Чега је постао свестан?

-Објасни последње стихове:

Тај сан у слапу да би мого сјати,

И моја капља помаже га ткати.

-Какав је допринос те нечије мале капи вечном току слапа и настанку дуге која изгледа као остварење сна?

(Да ли би било дуге без капи? Од чега је заправо сачињен слап?)

Ако ти ове сугестије нису биле довољне да песму у потпуности разумеш, прочитај интерпретацију преузету из уџбеника Књижевност и српски језик за први разред средње школе (аутори: Ч. Ђорђевић и  П. Лучић ):

Наставите са читањем

Оставите коментар

Објављено под 1.Приступ књижевним делима, Наставни материјали за I разред средње школе

Лекција о ренесанси Југославе Лулић

Учење на нови начин! Видео лекција о хуманизму и ренесанси.2013-12-29_160724

2 коментара

Објављено под 1.Приступ књижевним делима, Наставни материјали за I разред средње школе

„Ромео и Јулија“ – електронска књига

Знам да „ни у једној библиотеци нема ове књиге“ током зимског распуста, а ви  „заиста хоћете“ да је прочитате! Ево помоћи: Кликните на линк за електонску књигу!

Click to access Viljem%20Sekspir%20-%20Romeo%20i%20Julija.pdf

Или:

Click to access sekspir_romeo_i_julija.pdf

И уживајте, наравно.

Оставите коментар

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе

Mапа подела у књижевности

На сајту Књигомногољупци налази се слична мапа подела у књижевности. (Поделе су вршене на основу различитих критеријума и обједињене, колико је то било могуће, у једној прегледној табели.) Намењена је средњошколцима првацима, али и другим ђацима.

Podela književnosti_ ispravka

5 коментара

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе, Стилске формације у књижевности, Чланци

Структурна анализа народне епске песме „Бановић Страхиња“

Пoзнaтo je дa у нaшoj нaрoднoj књижeвнoсти пoстoje пeсмe изузeтнe лeпoтe, тoликo врeднe дa je и jeдaн свeтски књижeвни вeликaн, кaкaв je биo Гeтe, учио српски језик, да би их читао у оригиналу. Међу таквим песмама налази се и епска песма „Бановић Страхиња“, коју је испевао и Вуку Караџићу у перо казао Старац Милија. По својој сложености, композицијској целовитости, сврсисходности мотива и њиховој међусобној функционалној повезаности,она спада у ремек-дела наше епике.

Много наших песама у наслову носи име каквог епског јунака, али је мало оних које су тако доследно тематски усредсређене на његов лик као што је то песма „Бановић Страхиња“. Већ први стих нам казује да је у средишту пажње народног певача личност, а не догађај,  сукоб, особина вредна уздизања и похвале… Сва догађања и сукоби који следе, подређени су личности јунака и имају функцију његовог осветљавања из различитих углова. Наставите са читањем

87 коментара

Објављено под 1.Приступ књижевним делима, Наставни материјали за I разред средње школе

НАЗИВ И ПОЈАМ КЊИЖЕВНОСТИ

Књижевност је уметност чије је основно изражајно средство реч (језички артикулисана мисао) и зато се често дефинише као уметност речи.

Назив књижевност изведен је од речи књига, апошто књига представља медијум и за многе друге, некњижевне (неуметничке) садржаје, у нашем језику се често успоставља разлика између два основна значења овог појма:

I Књижевност у ширем значењу – литература(litera – слово, латинска реч).

Пoд oвим oпштим пojмoм пoдрaзумeвaмo свe штo je нaписaнo у рaзличитим oблaстимa људскoг знaњa(и постоји као књига, текст). Ту спадају разна научна и књижевно-научна дела: медицинска, математичка, техничкалитература. За овај вид књижевности користи се и појам – наука, а човек који се бави било којом науком зове се научник.

 

II Књижевност у ужем смислу – лепа књижевност, белетристика, песништво, поезија, пoдрaзумeвa књижевноуметничка дела, писана или усмена, у стиху и у прози. Стваралац уметничке књижевности  је књижевник.

 

Ипојам поезија – слично појму књижевност – има шире и уже значење.

Поезија у ширем значењу подразумева уметничку књижевност (у стиху, у прози или драмском облику), коју разврставамо на три књижевна рода: лирику, епику и драму.

Поезија уужем смислу подразумева само дела у стиху (песме). Стваралац песничких делаје песник, романа – романсијер, а драмског дела – драмски писац.

Разлике између књижевности у ширем значењу (литературе)  и уметничке књижевности (белетристике)

Литература или научна књижевност настаје као производ истаживања, експеримената, посматрања, учења, знања… Она задовољава људску потребу за знањем и садржи бројне дефиниције, чињенице, хипотезе, законе, доказе, информације… Писана је јасним, прецизним, недвосмисленим језиком и испуњена речима карактеристичним за одређену научну област (терминима).

Уметничка књижевност (или белетристика) настаје као производ фантазије (маште), размишљања о разним појавама у животу, осећања, посматрања, искуства, знања, снова… аутора неког књижевног дела и доприноси богаћењу људског духа, језика, осећајности, знања… Она задовољава духовне, естетске, емоционалне, психолошке и бројне друге потребе човека.

Уметничка књижевност је, дакле,  одраз субјективног доживљаја или личног интелектуалног става једног писца о свему што га окружује или га, као појединца, испуњава.

 

Оставите коментар

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе

Тест за проверу знања о наставној теми Приступ уметничком делу

Пред тобом су питања обележена звездицама. Провери за коју оцену знаш. Ако одговориш на сва питања са две звездице, заслужујеш двојку. За сваку вишу оцену мораш знати, осим питања са две звездице, још и одговор на питања са три, четири или пет звездица. Потруди се, без варања, да даш тачан одговор на што више питања. Резултат који постигнеш имаћеш прилику да потврдиш на часу.

1.      Шта је то уметност? **

2.      Ко је уметник?  **

3.      Шта је то уметничко дело?  **

4.      Које врсте уметности постоје? **

5.      Наведи бар три назива светски познатих локалитета на којима су пронађени трагови прве примитивне уметности. **

6.      За које области живота су везани почеци уметничког стварања?  ***

7.      Наведи по један пример (познато  уметничко дело) за сваку врсту уметности.  ***

8.      На који начин се  првобитна, примитивна уметност  односила према стварности?  ***

9.      Шта симболизује јесен у песми „Септембар“? **

10.  Којој  лиској врсти припада песма „Септембар“, Стевана Раичковића? ****

11.  О чему нам заправо говори песник у  песми „Септембар“? *****

12.  Шта је то надахнуће? ****

13.  Шта је то уметнички доживљај? ****

14.  Да ли је приказ стварности у уметничком делу у потпуности објективан? *****

15.  Ако приметимо да уметничка дела не служе задовољавању основних људских потреба везаних за опстанак, каква је онда сврха уметности у људском животу? *****

Оставите коментар

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе, Тестови за проверу знања

Уметник-уметничко дело-прималац

УМЕТНИК (СТВАРАЛАЦ) – УМЕТНИЧКО ДЕЛО – ПРИМАЛАЦ (ЧИТАЛАЦ)

У овој лекцији имаш задатак да дефинишеш појмове уметност, уметник/стваралац, уметничко дело,  и да  откријеш њихову узајамну везу. На примеру једне кратке лирске песме открићеш у каквом су односу песник и његово дело. Будући да уметност нема смисла, ако не постоји публика која у њој проналази смисао и лепоту (читаоци, гледаоци, слушаоци), треба да пронађеш поруку коју је песник посредством свог дела упутио нама.

 За почетак, покушај да самостално одговориш на следећа питања:

-Шта је то уметност?

-Ко је уметник?

-Шта је то уметничко дело?

Забележи у својој свесци што више одговора на ова питања пре него што наставиш са читањем текста. Тако ћеш проверити и потврдити колико заправо знаш о овој теми.Уметност: Уметност је духовна творевина и духовна потреба човека. Она постоји захваљујући нарочитом људском дару за стварање, а настаје у тренуцима надахнућа (инспирације).

Уметник: Уметник је креативно биће са нарочито развијеним чулима, маштом, радозналшћу, вештином и поривом (нагоном) да ствара оригинална дела која имају естетску и духовну вредност.

Уметничко дело: Уметничко дело је производ људског духа, непоновљива торевина која настаје у тренутку уметничког надахнућа.

 Детаљније о овој теми можеш прочитати у једном од наведених уџбеника  (Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа / Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић  или Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа  / Петар Пијановић). Наставите са читањем

Оставите коментар

Објављено под 1.Приступ књижевним делима, Наставни материјали за I разред средње школе

ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ

 О УМЕТНОСТИ

Пред тобом  је текст обогаћен ликовним илустрацијама и линковима према Web страницама на интернету, на којима можеш прочитати нешто више о почецима и развоју уметничког стваралаштва. Постоје многе књиге о уметности ( на пример Јансонова историја уметности) и многи занимљиви сајтови које можеш истраживати ако желиш. У обради лекција које су пред тобом можеш користити  и уџбенике који су наведени уз наставни програм за први разред.

О УМЕТНОСТИ

Откад постоји човек, постоји и уметност. Већ су први људи, шарајући штапићем по пепелу, песку  или прашини, открили линију и уочили да од покрета њихове руке зависи каква ће она бити. Мајке су својим гласом умиривале децу и тако откриле чаробна својства мелодије коју су стварале. У потреби да једни другима пренесу осећања служили су се  првим плесним покретима. И тако су редом освајали нова и нова изражајна средства неопходна да изразе своје духовне садржаје и задовоље своју потребу за лепотом.  Стварали су нове звукове откривајући првеинструменте, откривајући облике успостављали су прву геометрију кућног простора и огњшпта(не знајући да су то зачеци архитектуре), а првим језичким конструкцијама изражавали су своје мисли, стварајући тако језик и наравно – прву књижевност. Првобитна, примитивна уметносттежи подражавању стварности, на начин како то и данас чине деца. Прво се цртају  силуете животиња, па тек доцније људи и биљке. Тежи се симетрији, а слике се украшавају шарама и изукрштаним линијама.

На самом почетку свога настајања, уметност је имала обредно и религиозно обележје (плес, песма, маске, обликовани предмети).

Наставите са читањем

2 коментара

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе

Наставни програм српског језика и књижевности за први разред средње школе

ЗА ПОЧЕТАК 
 Пред вама је програм који ћемо проучавати користећи уџбенике, штампане наставне материјале, садржаје web страница на интернету, аудио и видео материјале, књижевна дела наведених аутора, и друге изворе информација.

Имате прилику да, у договору са наставником, усмеравате свој рад према постигнућима која желите да остварите. Припремите се да преузмете главну улогу у свом образовању.

Препоручени уџбеници:

Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа  / Петар Пијановић, Завод за уџбенике и наставна средства – Београд,2007.

Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа / Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић : Д. Ђорђевић:Венцловић – Нови Сад, 2008.

Читанка са књижевнотеоријским појмовима / Љиљана Николић, Босиљка Милић: Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2007.

Књижевност:  за први разред средњих школа / [приредио]Душко Бабић – Београд: издање  Д. Бабића ( Нови Сад:Будућност) , 2006.

Језик и језичка култура: уџбеник граматике за први разред средње школе / Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац: Српска школска књига, Београд 2004.

Лектира за ученике средњих школа/ Љ.Николић, Б.Милић: Ваша књига, Београд, 2007.

Препоручујем да у свом раду и истраживању користите садржаје сајтова који су наведени у листи линкова (blogroll), али сте слободни да и сами истражујете.

*Важећи Наставни пплан и програм  објављен је у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“ бр. 5/90, а потом је коригован више пута без битних измена.

 

 НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

(Појединости програма, лекције и њихов редослед, објављене су у садржају  уџбеника    Књижевност и српски језик / Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић) 

Целокупни садржај градива првог разреда груписан је у наставне целине или теме. У сарадњи са наставником направићеш свој план на основу којег ћеш учити једну по једну тему, или лекцију обухваћену темом, а онда одговарати научено градиво, када процениш да си задовољан/задовољна својим знањем. У зависности од врсте градива одговараћеш усмено или писмено (тестови, писмене вежбе, писање есеја  о задатој теми). Лекције у целини или садржаји у њима биће обележени црвеним звездицама (*****) које означавају тежину градива.  Важно је да знаш да СВАКУ НАСТАВНУ ЦЕЛИНУ МОРАШ САВЛАДАТИ БАР НА ОСНОВНОМ НИВОУ.  Мораш водити рачуна и о томе да не допустиш да ти се градиво нагомилава, када знаш да је много лакше да савлађујеш део по део. Од твојих амбиција и уложеног труда зависи каква ће бити твоја постигнућа. Знање је непроцењиво, зато не постављај себи границе!

 Прва наставна целина 

ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ     (**)

У овој наставној целини  говори се о уметности, уметничком делу, уметнику. Пример који треба да проучиш је песма  Септембар, Стевана  Раичкавића.

 Друга наставна целина

ПИРОДА И СМИСАО КЊИЖЕВНОСТИ  (****)

Проучавајући ову тему треба да одговориш на питања шта је то књижевност, чиме се она одликује, у каквом је односу са животом и другим уметностима и које научне дисциплине се њоме баве. Да боље разумеш ову целину помоћои ће ти текст Ива Андрића: О причи и причању и анализа песме  Добрише Цесарића: Слап  (у Читанци).          

Трећа наставна целина

ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА   (*****)

Књижевност као уметност сагледаћеш и  са становишта наука које је проучавају. У оквиру интерпретација књижевних дела треба да уочиш разлику између књижевних родова и врста и да запазиш специфичности сваке од њих. Текстови за проучавање:Лирика – структура  лирског дела: Сунце се дјевојком  жениЕпика — структура епекоr дела: Банавић Страхиња. Драма – драмска структура: Софокле: Антигона.           

Четврта наставна целина

ИСТРАЖИВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА   (***)

Техника истраживања књижевноr дела: У овој наставној целини научићеш како се чита, како се  истражује и како се долази до информација о темама које желимо да проучавамо.У Читанци су текстови које треба да прочиташ и припремиш се иза њихову интерпретацију: Хасанаrиница, Дјевојка бржа од коња, 3латна јабука и девет пауницa.                              

Пета наставна целина

СТРУКТУРА ПРО3НОГ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (****)

Научићеш да препознаш структурне елементе  у  уметничкој приповеци: грађа тема и мотиви, фа6ула и сиже,  лик (јунак), идеја, начини уметничког казивања и наратор у делу, композиција .           

Дела за читање: Антон Павлович Чеков: Туга, Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење .

Шеста наставна целина     

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА  (****)

Предмет проучавања у овој целини су сумерско-вавилонска књижевност,  хебрејска књижевност,хеленска књижевност. На примеру Епа о Гилгамешу            и Хомерове  Илијаде научићеш шта је то  еп / епопеја, а читајући одломке из Читанке сазнаћеш нешто о најчитанијој књизи свих времена –Библији  – Светом писму. На интернету и у уџбеницима упознај се а значајем и садржајем ових дела, а за интерпретацију припреми одломке из Читанке.    

Седма наставна целина

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ  (***)         

Треба да знаш најважније ћињенице о  почецима и развоју словенске и српске писмености, одликама књижевност овог времена и књижевним врстама у српској средњовековној  књижевности.       

Текстови за проучавање:  Црноризац  Храбар:  Слово о писменима,

Сава Немањић: Житије св. Симеона,  Стефан Лазаревић:  Слово љубве,

 Јефимија: Похвала кнезу Лазару.

Осма  наставна целина

НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ      (***)

Све ово ти је већ познато из основне школе, па ћеш само обновити своје знање. Подсети се које врсте постоје  у епској и лирској народној поезији. Како су класификоване народне епске песме и народна проза? Читајући песме потруди се да  препознаш следеће појмове:  десетерац , цезура , градација, контраст, епитет, анафора, архаизми.

Прочитај песме:Српска дјевојка, Стојан и Љиљана, Кнежева эвечера, Марко пије уз рамазан вино, Ропство Јанковић Стојана,  Диоба Јакшића,   Бој на Мишару.     

Девета  наставна целина

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА        (*****)

Предмет изучавања: појам, појава  и одлике ренесансне књижевности; значај ренесансе за развој европске културе; књижевне врсте:   сонет, уметнички еп, приповетка, пародијски роман, драма.

Дела за проучавање: Франческо Петрарка:  Канцонијер (изабрани сонети, Читанка,); Данте Алигијери:  Божанствена комедија (одломак из Читанке); Ћовани Бокачо: Декамерон : Федерико и мона Ђована          ;  Мигел де Сервантес : Дон Кихот; Виљем Шекспир:  Ромео и Јулија.     

Ренесанса се није могла развијати у Србији (пронађи одговор зашто), али зато јесте у Дубровнику. Прочитај примере петраркистичке поезије дубровачких песника: Шишко  Менчетић: Први поглед,        

Џоре Држић: Горчије жалости јесу ли rди кому?, Марин Држић:  Новела од Станца  и   Дундо Мароје (драме). 

Десета наставна целина

БАРОКНА КЊИЖЕВНОСТ и КЛАСИЦИ3АМ         (**)

Прочитај у уџбенуку чиме се одликују ове две књижевне формације.       

Текстови за читање: Иван (Џиво) Гундулић:  Осман- еп (одломак  из Читанке); Молијер:  Тврдица –комедија (прочитај дело у целини).     

Једанаеста  наставна целина

ЛЕКТИРА ИЗ САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ         (*****)

Прочитај следећа дела и припреми се за њихову интерпретацију. Користи поговоре, предговоре и текстове из уџбеника.

Данило Киш: Рани јади

Љубомир Симовић:  Хлеб и со         

Душан Радовић:  (Избор песама )

Мирослав Антић:  (Избор песама)

СРПСКИ ЈЕ3ИК

Данаеста наставна целина

I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕ3ИКУ     **

Тринаеста наставна целина

II. КЊИЖЕВНИ ЈЕ3ИК           ***

У уџбеницима ћеш пронаћи добре текстове о историји и развоју српског књижевног језика.

Четрнаеста наставна целина

III. ЈЕ3ИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ   *****

 Петнаеста наставна целина

IV. ФОНЕТИКА (СА ФОНОЛОГИЈОМ И МОРФОФОНОЛОГИЈОМ)       ****

О гласовима и гласовним променама учили сте у основној школи.  Провераваћеш и утврђиваћеш своје знање решавајући тестове из ове области.

Континуирано:

ПРАВОПИС                            *

Ако грешиш у правопису значи да ниси довољно писмен и да се мораш тиме позабавити. Од наставника ћеш добијати правописне вежбе за исправљање грешака и утврђивање правилног писања.

КУЛТУРА И3РАЖАВАЊА    *

Ова област подразумева различите облике писменог и усменог изражавања (писмене задатке, есеје о различитим темама, писмене вежбе, говорне вежбе, говорење напамет научене поезије).

Наставите са читањем

3 коментара

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе, Планови