Архиве категорија: Планови

Програм наставе и учења за Српски језик и књижевност – први разред гимназије

Програм наставе и учења за 1. разред гимназије _ Српски језик и књижевност

Реформисани програм наставе и учења српског језика и књижевности за први разред гимназије који се примењује од школске 2018/2019.

 

Оставите коментар

Објављено под Планови

Годишњи планови рада за средње стручне школе

Примери годишњег плана рада за предмет Српски језик и књижевност у средњим стручним школама, са прописаним циљевима, исходима и стандардима.

Планови су израђени према програму објављеном у Просветном гласнику од 6. августа 2015.

Годишњи план за први разред

Годишњи план за други разред

Годишњи план за трећи разред

Годишњи план за четврти разред

Годишњи план рада наставника_образац за средње стручне школе

Месечни план рада наставника_образац

Оставите коментар

Објављено под Планови

Стандарди постигнућа за предмет Српски језик и књижевност

Из приручника „Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег тручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета“,
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (2015)

Текст је намењен информисању ученика и њихових родитеља.

 

Наставни програм предмета Српски језик и књижевност обухвата три традиционалне области: ЈезикКњижевност и Језичку културу, па су и искази стандарда постигнућа  (разврстани по нивоима), тематски груписани  на исти начин. Ове три области неопходно је сагледавати у њиховом међусобном прожимању.

Област Језик

Три нивоа знања

 1. На основном нивоу, ученик треба да овлада основним знањима и умењима из свих дисциплина граматике, као и да примени основна знања о лексици и историји српског књижевног језика – што представља основу језичке писмености на крају средњег образовања, неопходне за живот и рад. Битно је да су фундаментални позитивни ставови према језику дефинисани на основном нивоу.
 2. На средњем нивоу постигнућа очекујемо шира знања и сложеније видове језичке примене. У односу на циљеве и садржај досадашњег наставног програма, уочавамо разлике које се односе на анализу дискурса, у ширем смислу. Од ученика се у стандардима очекује да разуме прагматику српског књижевног језика (нпр. основне принципе вођења дијалога) и појам деиксе (која је битна не само за синтаксу глаголских облика, већ и у наратолошким тумачењима текста), варијетете српског језика и друга знања и вештине које (тренутно) важећи програм не обухвата.
 3. На напредном нивоу постигнућа, ученик треба дубље да промишља о језику (нпр. о вези између језика и мишљења), да разуме појам категоризације, текстуалне кохезије, да овлада сложенијим вештинама и знањима из граматичких дисциплина и сл. На пример, ученик разуме и анализира модел реченице са допунским предикативом и прилошким допунама. Очекујемо да ће стандарде са овог напредног нивоа у довољној мери (више од половине стандарда) испунити онај ученик који намерава да изучава филолошке науке на универзитетском нивоу образовања.

Наставите са читањем

Оставите коментар

Објављено под Планови, Позајмице, Чланци

О дефинисању и примени стандарда у образовању

Из приручника „Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (2015)

 

Овај текст намењен је информисању ученика и њихових родитеља.

О појму образовних стандарда

У нашем образовном систему је, према одредбама Закона о основама система образовања и васпитања (2009), предвиђено дефинисање неколико група стандарда, међу којима су и стандарди постигнућа ученика. Пошто су већ у примени општи стандарди постигнућа  за крај првог и другог циклуса основног образовања и крај првог и трећег циклуса основног образовања одраслих, усвајањем стандарда који се односе на средње образовање заокружен је процес стандардизације знања, вештина и компетенција које ученици треба да развију у доуниверзитетском образовању.

Шта се подразумева под појмом образовни стандарди? Наставите са читањем

Оставите коментар

Објављено под Планови, Позајмице, Чланци

ШТА СУ ТО ОПШТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ?

Будући да се у последње време у школама много говори о стандардима у образовању, о општим и међупредметним компетенцијама, о очекиваним исходима образовања, о унапређивању и осавремењавању наставе… а то је тема која се подједнако тиче и ученика и њихових родитеља, у неколико наредних текстова поделићу са њима изводе из документа који се на ту тему односи. Реч је о приручнику за наставнике који је израђен у оквиру пројекта   Министарства просвете, а чији је издавач Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – „Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета“ (2015).

Једна од првих тема у овом документу односи се на развијање компетенција код ученика. Шта то заправо значи?

У досадашњим наставним програмима општеобразовних предмета у Србији, како у основним тако и у средњим школама, за сваки појединачни наставни предмет дефинисани су циљеви (а то значи одређивање и планирање намере учења – онога што наставник треба да учини са намером да ученицима пренесе одређено знање), али у средишту тих циљева нису биле компетенције  ученика које ће, као исход (или резултат), проистећи из образовног процеса, у којем је интегрисано, смисаоно и функционално повезано, знање из више различитих дисциплина (или наставних предмета). Наша образовна пракса познаје такозвану корелацију у настави (координисан и симултан рад два или више наставних предмета при обради исте теме), али то није довољно за стицање компетенција које подразумева савремено образовање по европским стандардима.

У документу „Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета“ дефинисане су нове области, важне за лични, професионални и социјални развој и функционисање ученика и након завршетка средњошколског образовања. Предвиђа се да се компетентност за успешно деловање у различитим подручјима живота стиче флексибилним и динамичним интегрисањем и применом знања из различитих предмета обухваћених школским програмима.

Укратко речено, компетентна особа располаже знањем и чињеницама, зна како треба да примени своје знање у пракси и вешто то чини, а притом има и свест о томе зашто је важно да то чини управо на одрђени начин. Циљ школе је, дакле, да исход њеног деловања буду управо такви, компетентни ученици.

Једанаест кључних компетенција које треба развијати код ученика

Компетенције које следе дефинисали су чланови предметних група за стандарде, тако што је за сваку компетенцију формирана привремена радна група коју су чинили представници предметних група. Они су дефинисали исходе за компетенције, водећи рачуна о томе како „њихов“ наставни предмет доприноси развоју одређене компетенције. Наставите са читањем

Оставите коментар

Објављено под Планови, Позајмице, Чланци

Наставни план и програм српског језика и књижевности за I, II, III и IV разред средње школе (измене и допуне 2013.)

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за четворогодишње и трогодишње средње школе са изменама и допунама  од 28.06.2013. године

Службени гласник СРС – Просветни гласник, бр. 6/90 и Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 – исправка и 11/2013 од 28.06.2013. године

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ I

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ II

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ III

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ IV

 

 

Оставите коментар

Објављено под Планови

Школска лектира на интернету

Непрекидно слушам причу ученика, што редовних, што ванредних, како је „немогуће пронаћи књигу“ (коју год!) у школским и осталим библиотекама. Књига обухваћених наставним планом и програмом „нема“ ни на интрнету! Пошто се моји ђаци очигледно лако сналазе на Фејсбуку, Твитеру и другим друштвеним мрежама, а тешко у проналажењу веб странице  Антологија српске књижевности, дужна сам да помогнем:

Списак књига српских аутора, обухваћених школском лектиром, које су објављене у виду електронских  издања на сајту АСК Антологија српске књижевности:

Лектира за први разред средње школе

Сабрана дела  –  Свети Сава

Књижевни радови  –  Монахиња Јефимија

Антологија народних јуначких песама  –  Ђурић, Војислав

Најлепше песме  –  Симовић, Љубомир

АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ЈУНАЧКИХ ПЕСАМА  –  Ђурић, Војислав

АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ПРИПОВЕДАКА  –  Ђурић, Војислав

Кратка историја српске књижевности  –  Ивић, Павле (са групом аутора)

Наставите са читањем

Оставите коментар

Објављено под Планови, Чланци

ПРОГРАМ РАДА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

 • На часовима српског језика и књижевности ученици четвртог разреда обрађиваће књижевна дела наведена у приложеном списку. У договору са наставником  читаће их и припремати се за рад на часу.

  Литература коју ће користити као помоћ у обради књижевних дела:

  *  Љ. Николић и Б.Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима четврти разред

  * П. Пијановић: Књижевност и српски језик за четврти разред

  * Ч.Ђорђевић и П.Лучић:Књижевност и српски језик за  четврти разред

  * Д.Живковић:Теорија књижевности са теоријом писмености

  * Лексикони,енциклопедије,интернет.

   САДРЖАЈ ПРОГРАМА

  I     Проучавање књижевног дела

  Дела за обраду:

  -М.Павловић: Научите пјесан  (из Читанке)

  -Д.Максимовић: Шта ли те спречи  (из Читанке)

  -В.Попа: Каленић,Манасија, Очију твојих да није(из Читанке)

  -И.Секулић: О култури(из Читанке)

  -И. Андрић: Разговор с Гојом (одломакиз Читанке)

  -Б.Миљковбић: Поезију ће сви писати  (из Читанке)

  -Б.Ћопић: Башта сљезове боје (цело дело)

  -В.Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломакиз Читанке)

   II   Савремена књижевност

  Дела за обраду:

  -Д.Максимовић: Тражим помиловање  (из Читанке)

  -В.Попа: Кора  (из Читанке)

  -А.Ками: Странац  (цело дело)

  -Х.Л.Борхес: Чекање  (из Читанке)

  -С.Бекет: Чекајући Годоа  (цело дело)

  -С.Раичковић: Камена успаванка  (из Читанке)

  -М. Павловић: Реквијем  (из Читанке)

  -И.Андрић:  Проклета авлија  (цело дело)

  -М.Селимовић: Дервиш и смрт  (цело дело)

  -Д.Ћосић: Корени, Време смрти (одломци  из Читанке))

  -Д.Киш: Енциклопедија мртвих (избор приповедака)

  -Д.Ковачевић: Балкански шпијун(цело дело)

  III Лектира

  -В.Шекспир: Хамлет  (цело дело)

  -Ф.М.Достојевски: Злочин и казна  (цело дело)

  -М.Павић: Хазарски речник (није обавезно)

  -Избор из светске лирике 20.века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Цветајева, Ахматова,Бродски, Сенгор, Сајферт) – за дизајнере

  -Избор и савремене српске књижевности (В.Пиштало: Приче из целог света) – за дизајнере

  Иван.В.Лалић  (избор из поезије ) – за дизајнере

  Књижевна критика (П.Џаџич  о Иву Андрићу)

   Редослед читања:

  У септембру

  1.       И.Секулић: О култури (из Читанке)

  2.       И. Андрић: Разговор с Гојом (одломак из Читанке)

  3.       В.Шекспир: Хамлет  (цело дело) 

  У октобру

  4.       А.Ками: Странац  (цело дело)

  5.       Х.Л.Борхес: Чекање  (из Читанке)

  6.       С.Бекет: Чекајући Годоа  (цело дело)

  У децембру

  7.       Ф.М.Достојевски: Злочин и казна  (цело дело)

  У јануару

  8.       И.Андрић:  Проклета авлија  (цело дело)

  У фебруару

  9.       М.Селимовић: Дервиш и смрт  (цело дело)

  У марту

  10.   Д.Ћосић: Корени, Време смрти (одломци  из Читанке)

  У априлу

  11.   Д.Киш: Енциклопедија мртвих (избор приповедака)

  У мају

  12.   Д.Ковачевић: Балкански шпијун 

  Све остале текстове (лирику) читаћемо на часу, из Читанке за четврти разред

  Препоручени уџбеник из области граматике:

  *             Ж.Станојчић и Љ.Поповић:Граматика српског језика

Оставите коментар

Објављено под Наставни материјали за IV разред средње школе, Планови

Наставни програм српског језика и књижевности за први разред средње школе

ЗА ПОЧЕТАК 
 Пред вама је програм који ћемо проучавати користећи уџбенике, штампане наставне материјале, садржаје web страница на интернету, аудио и видео материјале, књижевна дела наведених аутора, и друге изворе информација.

Имате прилику да, у договору са наставником, усмеравате свој рад према постигнућима која желите да остварите. Припремите се да преузмете главну улогу у свом образовању.

Препоручени уџбеници:

Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа  / Петар Пијановић, Завод за уџбенике и наставна средства – Београд,2007.

Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа / Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић : Д. Ђорђевић:Венцловић – Нови Сад, 2008.

Читанка са књижевнотеоријским појмовима / Љиљана Николић, Босиљка Милић: Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2007.

Књижевност:  за први разред средњих школа / [приредио]Душко Бабић – Београд: издање  Д. Бабића ( Нови Сад:Будућност) , 2006.

Језик и језичка култура: уџбеник граматике за први разред средње школе / Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац: Српска школска књига, Београд 2004.

Лектира за ученике средњих школа/ Љ.Николић, Б.Милић: Ваша књига, Београд, 2007.

Препоручујем да у свом раду и истраживању користите садржаје сајтова који су наведени у листи линкова (blogroll), али сте слободни да и сами истражујете.

*Важећи Наставни пплан и програм  објављен је у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“ бр. 5/90, а потом је коригован више пута без битних измена.

 

 НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

(Појединости програма, лекције и њихов редослед, објављене су у садржају  уџбеника    Књижевност и српски језик / Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић) 

Целокупни садржај градива првог разреда груписан је у наставне целине или теме. У сарадњи са наставником направићеш свој план на основу којег ћеш учити једну по једну тему, или лекцију обухваћену темом, а онда одговарати научено градиво, када процениш да си задовољан/задовољна својим знањем. У зависности од врсте градива одговараћеш усмено или писмено (тестови, писмене вежбе, писање есеја  о задатој теми). Лекције у целини или садржаји у њима биће обележени црвеним звездицама (*****) које означавају тежину градива.  Важно је да знаш да СВАКУ НАСТАВНУ ЦЕЛИНУ МОРАШ САВЛАДАТИ БАР НА ОСНОВНОМ НИВОУ.  Мораш водити рачуна и о томе да не допустиш да ти се градиво нагомилава, када знаш да је много лакше да савлађујеш део по део. Од твојих амбиција и уложеног труда зависи каква ће бити твоја постигнућа. Знање је непроцењиво, зато не постављај себи границе!

 Прва наставна целина 

ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ     (**)

У овој наставној целини  говори се о уметности, уметничком делу, уметнику. Пример који треба да проучиш је песма  Септембар, Стевана  Раичкавића.

 Друга наставна целина

ПИРОДА И СМИСАО КЊИЖЕВНОСТИ  (****)

Проучавајући ову тему треба да одговориш на питања шта је то књижевност, чиме се она одликује, у каквом је односу са животом и другим уметностима и које научне дисциплине се њоме баве. Да боље разумеш ову целину помоћои ће ти текст Ива Андрића: О причи и причању и анализа песме  Добрише Цесарића: Слап  (у Читанци).          

Трећа наставна целина

ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА   (*****)

Књижевност као уметност сагледаћеш и  са становишта наука које је проучавају. У оквиру интерпретација књижевних дела треба да уочиш разлику између књижевних родова и врста и да запазиш специфичности сваке од њих. Текстови за проучавање:Лирика – структура  лирског дела: Сунце се дјевојком  жениЕпика — структура епекоr дела: Банавић Страхиња. Драма – драмска структура: Софокле: Антигона.           

Четврта наставна целина

ИСТРАЖИВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА   (***)

Техника истраживања књижевноr дела: У овој наставној целини научићеш како се чита, како се  истражује и како се долази до информација о темама које желимо да проучавамо.У Читанци су текстови које треба да прочиташ и припремиш се иза њихову интерпретацију: Хасанаrиница, Дјевојка бржа од коња, 3латна јабука и девет пауницa.                              

Пета наставна целина

СТРУКТУРА ПРО3НОГ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (****)

Научићеш да препознаш структурне елементе  у  уметничкој приповеци: грађа тема и мотиви, фа6ула и сиже,  лик (јунак), идеја, начини уметничког казивања и наратор у делу, композиција .           

Дела за читање: Антон Павлович Чеков: Туга, Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење .

Шеста наставна целина     

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА  (****)

Предмет проучавања у овој целини су сумерско-вавилонска књижевност,  хебрејска књижевност,хеленска књижевност. На примеру Епа о Гилгамешу            и Хомерове  Илијаде научићеш шта је то  еп / епопеја, а читајући одломке из Читанке сазнаћеш нешто о најчитанијој књизи свих времена –Библији  – Светом писму. На интернету и у уџбеницима упознај се а значајем и садржајем ових дела, а за интерпретацију припреми одломке из Читанке.    

Седма наставна целина

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ  (***)         

Треба да знаш најважније ћињенице о  почецима и развоју словенске и српске писмености, одликама књижевност овог времена и књижевним врстама у српској средњовековној  књижевности.       

Текстови за проучавање:  Црноризац  Храбар:  Слово о писменима,

Сава Немањић: Житије св. Симеона,  Стефан Лазаревић:  Слово љубве,

 Јефимија: Похвала кнезу Лазару.

Осма  наставна целина

НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ      (***)

Све ово ти је већ познато из основне школе, па ћеш само обновити своје знање. Подсети се које врсте постоје  у епској и лирској народној поезији. Како су класификоване народне епске песме и народна проза? Читајући песме потруди се да  препознаш следеће појмове:  десетерац , цезура , градација, контраст, епитет, анафора, архаизми.

Прочитај песме:Српска дјевојка, Стојан и Љиљана, Кнежева эвечера, Марко пије уз рамазан вино, Ропство Јанковић Стојана,  Диоба Јакшића,   Бој на Мишару.     

Девета  наставна целина

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА        (*****)

Предмет изучавања: појам, појава  и одлике ренесансне књижевности; значај ренесансе за развој европске културе; књижевне врсте:   сонет, уметнички еп, приповетка, пародијски роман, драма.

Дела за проучавање: Франческо Петрарка:  Канцонијер (изабрани сонети, Читанка,); Данте Алигијери:  Божанствена комедија (одломак из Читанке); Ћовани Бокачо: Декамерон : Федерико и мона Ђована          ;  Мигел де Сервантес : Дон Кихот; Виљем Шекспир:  Ромео и Јулија.     

Ренесанса се није могла развијати у Србији (пронађи одговор зашто), али зато јесте у Дубровнику. Прочитај примере петраркистичке поезије дубровачких песника: Шишко  Менчетић: Први поглед,        

Џоре Држић: Горчије жалости јесу ли rди кому?, Марин Држић:  Новела од Станца  и   Дундо Мароје (драме). 

Десета наставна целина

БАРОКНА КЊИЖЕВНОСТ и КЛАСИЦИ3АМ         (**)

Прочитај у уџбенуку чиме се одликују ове две књижевне формације.       

Текстови за читање: Иван (Џиво) Гундулић:  Осман- еп (одломак  из Читанке); Молијер:  Тврдица –комедија (прочитај дело у целини).     

Једанаеста  наставна целина

ЛЕКТИРА ИЗ САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ         (*****)

Прочитај следећа дела и припреми се за њихову интерпретацију. Користи поговоре, предговоре и текстове из уџбеника.

Данило Киш: Рани јади

Љубомир Симовић:  Хлеб и со         

Душан Радовић:  (Избор песама )

Мирослав Антић:  (Избор песама)

СРПСКИ ЈЕ3ИК

Данаеста наставна целина

I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕ3ИКУ     **

Тринаеста наставна целина

II. КЊИЖЕВНИ ЈЕ3ИК           ***

У уџбеницима ћеш пронаћи добре текстове о историји и развоју српског књижевног језика.

Четрнаеста наставна целина

III. ЈЕ3ИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ   *****

 Петнаеста наставна целина

IV. ФОНЕТИКА (СА ФОНОЛОГИЈОМ И МОРФОФОНОЛОГИЈОМ)       ****

О гласовима и гласовним променама учили сте у основној школи.  Провераваћеш и утврђиваћеш своје знање решавајући тестове из ове области.

Континуирано:

ПРАВОПИС                            *

Ако грешиш у правопису значи да ниси довољно писмен и да се мораш тиме позабавити. Од наставника ћеш добијати правописне вежбе за исправљање грешака и утврђивање правилног писања.

КУЛТУРА И3РАЖАВАЊА    *

Ова област подразумева различите облике писменог и усменог изражавања (писмене задатке, есеје о различитим темама, писмене вежбе, говорне вежбе, говорење напамет научене поезије).

Наставите са читањем

3 коментара

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе, Планови

Наставни програм за српски језик и књижевност

Наставне теме и обавезне књиге за дизајнере производа од коже, техничаре-моделаре и техничаре за заштиту животне средине

Оставите коментар

Објављено под Планови