Архиве ознака: smisao i zadaci proučavanja književnosti

ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

1.Смисао и задаци проучавања књижевности
Прва наставна тема

Још у старој Грчкој и Риму, филозофи, реторичари, песници, поред тога што су били ствараоци, бавили су се проучавањем књижевности и покушавали, свако са свог становишта,  да је вреднују.

Аристотел – Поетика

Платон – Симпозион (Гозба)

Хорације – Посланица Пизонима

Са аспекта наука сагледава се:

-дело, личност, схватање  и живот писца,

-слика друштва у књижевности,

-узајамни утицај друштва и књижевности.

Данас постоји неколико дисциплина које се, са научног аспекта, баве проучавањем књижевности:

1. Историја књижевности  (вредновање старије књижевности)

2. Књижевна критика (праћење текуће / актуелне књижевности)

3.Теорија књижевности / поетика  (проучава структуру дела, специфичност књижевних родова и врста, језик, стил…)

Ма колико га проучавали, књижевно дело увек остаје отворено за нова истраживања, јер свако ново читање открива нам у њему нове слојеве и значења (у зависности од тога на који начин и са колико знања му приступамо). Зато постоје бројни  приступи/методи  проучавања  књижевности:

биографски, историјски, психолошки, социолошки, филозофски, филолошки, позитивистички, лингвистички…

Напомена: Наука о књижевности нема своје посебне методе, али успешно користи друге научне дисциплине (које смо управо набројали) у свом проучавању.

По мишљењу теоретичара, постоје три основна циља проучавања књижевности:

-објашњење (зашто је нешто написано управо на такав начин),

-разумевање (шта представљају употребљени уметнички знаци, језичке слике, изрази… у одређеном књижевном садржају),

-схватање / поимање (схватање значења, смисла, порука једног књижевног дела у различитим контекстима: историјском, социјалном, психолошком, етичком, филозофском… ).

 Основни задаци проучавања књижевности:

1-Откривање стваралачког процеса при настанку једног дела: извори (подаци о настанку дела), везе са другим делима, утицаји на развој пишчевог стила, начина размишљања…;

2-Откривање порекла књижевне грађе (података, идеја, мотива које је писац  користио) и степена њене уметничке трансформације;

3-Сагледавање дела у културном и књижевном контексту (у времену настанка и у актуелном времену);

4-Утврђивање начина на који књижевност делује на читаоце (естетски, морално, идејно, сазнајно…)

5-Уочавање законитости историјског развоја књижевности, изграђивања и усавршавања књижевног израза, садржина, техника и форми књижевног дела кроз историју.

Задатак за ученике: Прочитати песму Миодрага Павловића: „Научите пјесан“ (Читанка)

Оставите коментар

Објављено под 1.Приступ књижевним делима, Наставни материјали за IV разред средње школе