Наставни програм српског језика и књижевности за први разред средње школе

ЗА ПОЧЕТАК 
 Пред вама је програм који ћемо проучавати користећи уџбенике, штампане наставне материјале, садржаје web страница на интернету, аудио и видео материјале, књижевна дела наведених аутора, и друге изворе информација.

Имате прилику да, у договору са наставником, усмеравате свој рад према постигнућима која желите да остварите. Припремите се да преузмете главну улогу у свом образовању.

Препоручени уџбеници:

Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа  / Петар Пијановић, Завод за уџбенике и наставна средства – Београд,2007.

Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа / Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић : Д. Ђорђевић:Венцловић – Нови Сад, 2008.

Читанка са књижевнотеоријским појмовима / Љиљана Николић, Босиљка Милић: Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2007.

Књижевност:  за први разред средњих школа / [приредио]Душко Бабић – Београд: издање  Д. Бабића ( Нови Сад:Будућност) , 2006.

Језик и језичка култура: уџбеник граматике за први разред средње школе / Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац: Српска школска књига, Београд 2004.

Лектира за ученике средњих школа/ Љ.Николић, Б.Милић: Ваша књига, Београд, 2007.

Препоручујем да у свом раду и истраживању користите садржаје сајтова који су наведени у листи линкова (blogroll), али сте слободни да и сами истражујете.

*Важећи Наставни пплан и програм  објављен је у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“ бр. 5/90, а потом је коригован више пута без битних измена.

 

 НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

(Појединости програма, лекције и њихов редослед, објављене су у садржају  уџбеника    Књижевност и српски језик / Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић) 

Целокупни садржај градива првог разреда груписан је у наставне целине или теме. У сарадњи са наставником направићеш свој план на основу којег ћеш учити једну по једну тему, или лекцију обухваћену темом, а онда одговарати научено градиво, када процениш да си задовољан/задовољна својим знањем. У зависности од врсте градива одговараћеш усмено или писмено (тестови, писмене вежбе, писање есеја  о задатој теми). Лекције у целини или садржаји у њима биће обележени црвеним звездицама (*****) које означавају тежину градива.  Важно је да знаш да СВАКУ НАСТАВНУ ЦЕЛИНУ МОРАШ САВЛАДАТИ БАР НА ОСНОВНОМ НИВОУ.  Мораш водити рачуна и о томе да не допустиш да ти се градиво нагомилава, када знаш да је много лакше да савлађујеш део по део. Од твојих амбиција и уложеног труда зависи каква ће бити твоја постигнућа. Знање је непроцењиво, зато не постављај себи границе!

 Прва наставна целина 

ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ     (**)

У овој наставној целини  говори се о уметности, уметничком делу, уметнику. Пример који треба да проучиш је песма  Септембар, Стевана  Раичкавића.

 Друга наставна целина

ПИРОДА И СМИСАО КЊИЖЕВНОСТИ  (****)

Проучавајући ову тему треба да одговориш на питања шта је то књижевност, чиме се она одликује, у каквом је односу са животом и другим уметностима и које научне дисциплине се њоме баве. Да боље разумеш ову целину помоћои ће ти текст Ива Андрића: О причи и причању и анализа песме  Добрише Цесарића: Слап  (у Читанци).          

Трећа наставна целина

ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА   (*****)

Књижевност као уметност сагледаћеш и  са становишта наука које је проучавају. У оквиру интерпретација књижевних дела треба да уочиш разлику између књижевних родова и врста и да запазиш специфичности сваке од њих. Текстови за проучавање:Лирика – структура  лирског дела: Сунце се дјевојком  жениЕпика — структура епекоr дела: Банавић Страхиња. Драма – драмска структура: Софокле: Антигона.           

Четврта наставна целина

ИСТРАЖИВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА   (***)

Техника истраживања књижевноr дела: У овој наставној целини научићеш како се чита, како се  истражује и како се долази до информација о темама које желимо да проучавамо.У Читанци су текстови које треба да прочиташ и припремиш се иза њихову интерпретацију: Хасанаrиница, Дјевојка бржа од коња, 3латна јабука и девет пауницa.                              

Пета наставна целина

СТРУКТУРА ПРО3НОГ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (****)

Научићеш да препознаш структурне елементе  у  уметничкој приповеци: грађа тема и мотиви, фа6ула и сиже,  лик (јунак), идеја, начини уметничког казивања и наратор у делу, композиција .           

Дела за читање: Антон Павлович Чеков: Туга, Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење .

Шеста наставна целина     

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА  (****)

Предмет проучавања у овој целини су сумерско-вавилонска књижевност,  хебрејска књижевност,хеленска књижевност. На примеру Епа о Гилгамешу            и Хомерове  Илијаде научићеш шта је то  еп / епопеја, а читајући одломке из Читанке сазнаћеш нешто о најчитанијој књизи свих времена –Библији  – Светом писму. На интернету и у уџбеницима упознај се а значајем и садржајем ових дела, а за интерпретацију припреми одломке из Читанке.    

Седма наставна целина

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ  (***)         

Треба да знаш најважније ћињенице о  почецима и развоју словенске и српске писмености, одликама књижевност овог времена и књижевним врстама у српској средњовековној  књижевности.       

Текстови за проучавање:  Црноризац  Храбар:  Слово о писменима,

Сава Немањић: Житије св. Симеона,  Стефан Лазаревић:  Слово љубве,

 Јефимија: Похвала кнезу Лазару.

Осма  наставна целина

НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ      (***)

Све ово ти је већ познато из основне школе, па ћеш само обновити своје знање. Подсети се које врсте постоје  у епској и лирској народној поезији. Како су класификоване народне епске песме и народна проза? Читајући песме потруди се да  препознаш следеће појмове:  десетерац , цезура , градација, контраст, епитет, анафора, архаизми.

Прочитај песме:Српска дјевојка, Стојан и Љиљана, Кнежева эвечера, Марко пије уз рамазан вино, Ропство Јанковић Стојана,  Диоба Јакшића,   Бој на Мишару.     

Девета  наставна целина

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА        (*****)

Предмет изучавања: појам, појава  и одлике ренесансне књижевности; значај ренесансе за развој европске културе; књижевне врсте:   сонет, уметнички еп, приповетка, пародијски роман, драма.

Дела за проучавање: Франческо Петрарка:  Канцонијер (изабрани сонети, Читанка,); Данте Алигијери:  Божанствена комедија (одломак из Читанке); Ћовани Бокачо: Декамерон : Федерико и мона Ђована          ;  Мигел де Сервантес : Дон Кихот; Виљем Шекспир:  Ромео и Јулија.     

Ренесанса се није могла развијати у Србији (пронађи одговор зашто), али зато јесте у Дубровнику. Прочитај примере петраркистичке поезије дубровачких песника: Шишко  Менчетић: Први поглед,        

Џоре Држић: Горчије жалости јесу ли rди кому?, Марин Држић:  Новела од Станца  и   Дундо Мароје (драме). 

Десета наставна целина

БАРОКНА КЊИЖЕВНОСТ и КЛАСИЦИ3АМ         (**)

Прочитај у уџбенуку чиме се одликују ове две књижевне формације.       

Текстови за читање: Иван (Џиво) Гундулић:  Осман- еп (одломак  из Читанке); Молијер:  Тврдица –комедија (прочитај дело у целини).     

Једанаеста  наставна целина

ЛЕКТИРА ИЗ САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ         (*****)

Прочитај следећа дела и припреми се за њихову интерпретацију. Користи поговоре, предговоре и текстове из уџбеника.

Данило Киш: Рани јади

Љубомир Симовић:  Хлеб и со         

Душан Радовић:  (Избор песама )

Мирослав Антић:  (Избор песама)

СРПСКИ ЈЕ3ИК

Данаеста наставна целина

I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕ3ИКУ     **

Тринаеста наставна целина

II. КЊИЖЕВНИ ЈЕ3ИК           ***

У уџбеницима ћеш пронаћи добре текстове о историји и развоју српског књижевног језика.

Четрнаеста наставна целина

III. ЈЕ3ИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ   *****

 Петнаеста наставна целина

IV. ФОНЕТИКА (СА ФОНОЛОГИЈОМ И МОРФОФОНОЛОГИЈОМ)       ****

О гласовима и гласовним променама учили сте у основној школи.  Провераваћеш и утврђиваћеш своје знање решавајући тестове из ове области.

Континуирано:

ПРАВОПИС                            *

Ако грешиш у правопису значи да ниси довољно писмен и да се мораш тиме позабавити. Од наставника ћеш добијати правописне вежбе за исправљање грешака и утврђивање правилног писања.

КУЛТУРА И3РАЖАВАЊА    *

Ова област подразумева различите облике писменог и усменог изражавања (писмене задатке, есеје о различитим темама, писмене вежбе, говорне вежбе, говорење напамет научене поезије).

3 коментара

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе, Планови

3 одговора на “Наставни програм српског језика и књижевности за први разред средње школе

  1. Повратни пинг: Наставни програм српског језика и књижевности за први разред средње школе | Duga se vidi samo kad čovek nije u njoj

Место за Ваш коментар

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.